همکاری با کانون توحید

کانون توحید مونترال آماده است تا با همه ی علاقمند به همکاری در قالب پلتفرم های خود همکاری نماید. شما میتوانید ظرح پیشنهادی خود برای همکاری به کانون را با توجه به نکات زیر ارسال نمایید.

1. دانلود و تکمیل فرم طرح پیشنهادی

 

Files:
Date 2018-08-21
File Size 25.21 KB
Download 2,539

2. ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل کانون  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. نتیجه ی بررسی هیئت مدیره به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4. در صورت تایید طرح، یکی از اعضای هیئت مدیره بعنوان رابط طرح با شما تماس خواهد گرفت.