برنامه های جاری

عبادت جمعی

بیا دل هایمان را یک کاسه کنیم و نذر دیدارش
او همه ی ما را باهم فرا خوانده
بیا تا ما نیز باهم بخوانیمش

 بنا داریم دور هم جمع شویم و در تعاملی گروهی تلاش کنیم برای ختم کتابش و فهم کلامش

و یقین داریم به استجابت دعای جمع

دعوت میکنیم تا شریک شوید در این عبادت جمعی:
@Dorehami_Ramezani
مشتاق دیدار
کانون توحید مونترال
رمضان ۲۰۲۱

Toheed-mtl.com @Montrealtoheed