برنامه های جاری

گزارش مجمع عمومی نهم کانون توحید مونترال

به نام خالق همه خوبان و خوبیها

به ياري خداوند متعال و همراهی دوستان توحيدي، نهمين مجمع عمومي كانون توحيد مونترال در تاريخ يكشنبه ٤ آوريل ٢٠٢١ بصورت مجازی برگزار گرديد. در اين جلسه، مطابق دستور جلسه، پس از قرائت آياتي از كلام الله مجيد، اينجانب سید علی گرجی زاده، بعنوان رئيس مجمع انتخاب گردیدم و گزارش مجمع عمومی نهم کانون توحید مونترال را به شرح زیر خدمت دوستان ارايه مي نمايم.

پس از انتخاب رئيس مجمع، خانم انسيه مركباتی، از اعضای هیئت مدیره کانون، گزارش عملكرد هيئت مديره هشتم كانون توحيد را به حضار ارايه نمودند و پرسش و پاسخ در اين مورد صورت گرفت.

سپس بازرس كانون، آقاي محمد تائبی، اعلام نمودند که با توجه به عدم دريافت به هنگام گزارشات هيئت مديره به ايشان، امكان ارايه دقيق گزارش به مجمع را ندارند. در ادامه، با بحث و تبادل نظر بين اعضاي مجمع، هيئت مديره و بازرس، مصوب گرديد كه اعضاي هيئت مديره هشتم اطلاعات مورد نياز بازرس را در اسرع وقت به ايشان ارايه نمايند به نحوی كه ايشان بتواند گزارش بازرسی راحداكثر طی يك ماه پس از تاريخ مجمع به اعضای رسمی کانون ارایه نماید.

پس از اين، مطابق دستور جلسه، پيشنهاد نظرسنجی ارايه شده از سوی هيئت مديره به مجمع، مورد بحث قرار گرفت. پس از بحث نسبتا مبسوط در اين زمينه، پيشنهاد مسكوت گذاردن اين موضوع در زمان حاضر ارايه گرديد و مورد موافقت اكثريت حاضران قرار گرفت.

در مرحله بعد، آقايان محسن سعدی و وحيد اصغری بعنوان منشی و آقای حميد شيردستيان بعنوان رئيس كميته برگزاری انتخابات هيئت مديره نهم برگزيده شدند.
مراحل انتخابات هيئت مديره نهم كانون توحيد، با معرفی كانديداها و درخواست از اعضای كانون برای كانديداتوری آغاز گرديد.
پس از به حد نصاب رسيدن تعداد كانديداها و پرسش و پاسخ با آنها، مرحله راي گيري انجام شد كه نتايج آن به شرح زير مي باشد.
از مجموع 37 برگه رای مجازی صادره برای حضار، افراد زیر به عضویت نهمین هیئت مدیره کانون توحید مونترال انتخاب شدند:

• اعضای اصلی
1 و2- خانم نرجس طاهایی و آقای محمدرضا مرکباتی (23 رای)
3- آقای سید سجاد کاظمینی (21 رای)
4- خانم انسیه مرکباتی (18 رای)
5- آقای روح الله دوست حسینی (17 رای)

• اعضای علی البدل
6 و7- آقای مهدی مختاری و آقای سعید اجاقی (15 رای)

با سپاس از همه اعضای شرکت کننده در این مجمع و تشکر فراوان از زحمات بی شائبه دوستان هیئت مدیره هشتم، توفیقات هر چه بیشتر دوستان منتخب هیئت مدیره نهم و بالندگی روزافزون کانون را آرزومندیم.

سید علی گرجی زاده
دوشنبه ۵ آوریل ٢٠٢١، ١۵ فروردین ١۴٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون توحید مونترال
Toheed-mtl.com Toheed-mtl.com