برنامه های جاری

نهمین مجمع عمومی کانون توحید مونترآل

نهمین مجمع عمومی
کانون توحید مونترآل

یکشنبه ۴ آوریل ۲۰۲۱
از ساعت ۱۴ تا ۱۷

برای ثبت نام و جزئیات بیشتر، به صفحه ی ثبت نام و جزئیات بیشتر از لینک رو به رو بروید.